Decàleg neutralitat col.legis metges

El proper 14 de febrer hi haurà eleccions per al Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.

Des de la junta promotora d’aquest moviment proposem que les candidatures que es presentin assumeixin el següent decàleg.

El próximo 14 de Febrero habrá elecciones para el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.

Desde la junta promotora de este movimiento proponemos que las candidaturas que se presenten asuman el siguiente decálogo.

índice

  1. Defensar els drets dels i les metges/ses i vetllar per a que compleixin els seus deures. / Defender los derechos de l@s médic@s y velar porque cumplan sus deberes.
  2. Promoure que pacients, institucions i empreses respectin a els i les metges/ses i reconeguin la seva contribució per la societat. / Promover que pacientes, instituciones y empresas respeten a l@s médic@s y reconozcan su contribución a la sociedad.
  3. Fomentar que els i les metges/ses exerceixin en condicions dignes, segures i amb un temps adequat per atendre cada pacient. A més de garantir una formació suficient, adequada i en horari laboral. / Fomentar que l@s médic@s ejerzan en condiciones dignas, seguras y con un tiempo adecuado para atender a cada paciente. Además de garantizar una formación suficiente, adecuada y en horario laboral.
  4. No posicionar-se políticament ni usar les institucions que representen per a altres finalitats que no siguin estrictament professionals. / No posicionarse políticamente ni usar las instituciones que representan para otros fines que no sean estrictamente profesionales.
  5.  Procurar que dels i les metges/ses rebin uns honoraris acordes a la seva responsabilitat i a la seva contribució a la societat. / Procurar que l@s médic@s reciban unos honorarios acordes a su responsabilidad y a su contribución a la sociedad.
  6. Assessorar als i les metges/ses en totes les qüestions jurídiques, laborals i fiscals relacionades amb el seu exercici professional i el seu desenvolupament personal i econòmic. / Asesorar a l@s médic@s en cuestiones jurídicas, laborales y fiscales relacionados con su ejercicio profesional y su desarrollo personal y económico.
  7. Fer el possible perquè les institucions facilitin la conciliació entre la vida professional i personal. / Hacer lo posible para que las instituciones faciliten la conciliación entre la vida profesional y personal.
  8.  Donar compte de la seva gestió de forma veraç i transparent. / Dar cuenta de su gestión de forma veraz y transparente.
  9. Estar disposats a escoltar a tots i totes els i les metges/ses que representen / Estar dispuest@ a escuchar a tod@s l@s médic@s que representas.
  10. Reclamar que no es discrimini cap metge/sse per raó de sexe, edat, nacionalitat, orientació sexual, creences o qualsevol altre motiu. / Reclamar que no se discrimine a ningun@ médic@ por razón de sexo, edad, nacionalidad, orientación sexual, creencias o cualquier otro motivo.